Många teknikkonsulter kan bli tagna på sängen

Prispress och kompetensbrist är saker som kännetecknar branschen för dagens teknikkonsulter...

Nya digitala verktyg och processer förbättrar och förenklar arbetet för teknikkonsulterna. Men branschen står också inför flera utmaningar. Den främsta handlar om kompetensförsörjningen.

Teknikkonsultområdet utgör den näst största branschen i Konsultguiden. Sektorn har en omsättning på 53,3 miljarder kronor – en ökning med sex procent från förra rankningen – och en genomsnittlig rörelsemarginal på sex procent. Det finns en serie med större företag som innehar merparten av marknaden. Sweco, ÅF, Midroc, WSP och Semcon har tillsammans över hälften av branschomsättningen.

Teknikkonsultbranschen får också ett högt värde i vår enkätundersökning om digitaliseringen. På frågan ”Värdera hur proaktiva du som köpare anser att konsulterna är gällande digitalisering, i fråga om utveckling, effektivisering och affärsmodeller” anger närmare hälften av respondenterna ett värde på sex till tio på en tiogradig skala. Enbart it-området har ett bättre resultat.

Teknikkonsultbolagen verkar i ett alltmer föränderligt landskap. Enligt David Cramer, marknadsanalytiker på branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen (STD), kännetecknas området av tre trender. Den första handlar om en konsolideringsvåg där större företag köper upp mindre. Den andra handlar om kompetensbristen. Enligt en undersökning från 2016 av STD är nio av tio företag i direkt behov av att rekrytera personal och antalet vakanser uppskattas till 6 000.

En tredje trend handlar om prispressen. Efter finanskrisen var det många internationella teknikkonsultbolag som sökte sig till mer välmående marknader, bland annat i Skandinavien. Följden har blivit ökad konkurrens och därmed mer prispress – inte minst inom den offentliga upphandlingen. Men branschen påverkas också i hög grad av digitaliseringen.

Nya digitala verktyg och arbetsflöden förenklar projekterings- och byggprocessen för de inblandade aktörerna. Ett exempel är byggnadsinformationsmodellering, BIM. Kortfattat handlar tekniken om att tidigt i byggprocessen skapa en 3d-modell av byggnaden för visualisering och informationsinsamling. Anders Persson, näringspolitisk chef på STD, berättar att konsultföretagen under många år skrev ut 2d-ritningar på papper från sina 3d-modeller.

Byggindustrin hade svårt att ta till sig ny teknik på plats, varför kunskap om problem under byggprocessen inte återfördes till konsulterna på ett effektivt sätt. Tanken med BIM är således att samtliga parter kan utgå från samma modell, från idé till förvaltning.

Utmaningen är att utforma villkor för ansvar och affärsrelationer bland de ingående aktörerna. Var skapas vinster och besparingar och hur får de olika parterna sin del av kakan? BIM ska minimera informationsglapp i byggprocessen, men det kräver också en kulturförändring gällande hur man gör affärer med varandra, säger Anders Persson.

Han ser också att big data kan komma att påverka teknikkonsultbolagens arbetssätt. En stor fråga handlar om den informationsmängd som kommer att finnas om människors hälsa, vanor och rörelsemönster. Med tillgång till bättre underlag har arkitekter och teknikkonsulter också större möjlighet att tänka nytt i den fysiska planeringen.

Teknikkonsultbranschen har fortfarande en stark lokal prägel, trots att många företag verkar på en global arena. Anders Danielsson, avdelningschef på WSP, tror att teknikkonsulterna längre fram i högre grad kommer att lösa lokala utmaningar med global kompetens, någonting som möjliggörs av teknikutvecklingen. Han ger ett exempel; låt oss säga att ett vägprojekt ska genomföras i Kapstaden.

Projektet kan koordineras via en molnbaserad samarbetsplattform, där algoritmer drar nytta av all erfarenhet från tidigare liknande projekt. Experter kan besöka arbetsplatsen virtuellt genom drönare. Konsulterna kan på det sättet ha global kompetens tillgänglig på den lokala byggarbetsplatsen. Det är något som inte är långt bort tekniskt, men som kräver stor förändring i hur företag, organisationer och myndigheter samarbetar.

Anders Danielsson tror att alla moment i projekteringsprocessen som inte är kreativa – utan rutinartade – kommer att ersättas av datorer och algoritmer.

– Digitaliseringen av branschen sker inte linjärt, utan exponentiellt. Därför kan det vara svårt att greppa tecknen på utvecklingen och risken är att många teknikkonsulter blir tagna på sängen. Vi ser ju redan nu smart programvara, till exempel på geotekniksidan, som klarar av att göra dimensioneringar baserat på datan som vi matar in. Vi kommer inte att sitta och projektera genom att rita streck på våra skärmar. Det löser programvaran, säger han.

Enligt Anders Persson är inte bara kompetensförsörjningen en utmaning för branschen. En annan handlar om att lyckas få avkastning på ökat värdeskapande åt kunderna. Om ny teknik och nya arbetssätt leder till högre effektivitet och bättre lösningar måste detta också märkas i pengar.

Alla arkitekt- och teknikkonsultbolag måste kliva fram, ta ledartröjan och driva utvecklingen, säger Anders Persson.

author image

Tomas Nilsson

Kontakta mig