Så påverkar nya lagen revisionskonsulterna

Vad innebär den nya penningtvättslagen för revisionskonsulterna? Konsultguiden tog en snackis med Andreas Löfholm, Senior Manager på PwC.

Vad kommer lagändringarna att innebära?
– Generellt innebär ändringarna ett starkare fokus på det riskbaserade förhållningssättet. Detta kommer bland annat innebära att revisorerna behöver se över och höja kvaliteten på sina riskbedömningar inom AML och se över sin kundkännedomsprocess.
 Specifikt kommer revisorer påverkas av ökade tillsynsmöjligheter för revisorsnämnden genom på plats undersökningar och sanktionsmöjligheter som införs i revisorslagen.


Nya lagkrav att ta hänsyn till?
– Det införs en ny mer omfattande penningtvättslag med ändrad struktur i förhållande till nuvarande penningtvättslag. 
Vidare införs en helt ny lag om registrering i syfte att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya lagen om registrering innebär att juridiska personer förutsätts att tillhandahålla uppgifter om sina verkliga huvudmän. Dessa uppgifter ska också finnas tillgängliga i ett centralt register som myndigheter och verksamhetsutövare i princip ska ha obegränsad tillgång till.


Hur kan företagen förbereda sig, vilka åtgärder krävs?
– Företagen bör genomföra en gap-analys* i förhållande till föreslagna reglerna och följa lagstiftningsprocessen fram till ikraftträdandet 26 juni 2017. Om de inte redan gjort det bör ett implementeringsprojekt startas.

Påverkar den nya lagen hela branschen?
– Ja, den påverkar de revisionskonsulter som redan omfattas idag.

Vad riskerar man för straff om man inte uppfyller kraven?

– I revisorslagen föreslås det tas in bestämmelser som innebär att en revisor eller ett registrerat revisionsbolag som överträder en bestämmelse i penningtvättsregleringen som meddelas varning eller erinran också kan åläggas att betala sanktionsavgift. Åtgärder och sanktioner ska i vissa fall också kunna riktas mot revisorer som agerar som styrelseledamöter, verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder ett registrerat revisionsbolag. Taket för sanktionsavgifter ska vara det högsta av två alternativ; antingen två gånger vinsten som den person har gjort som sanktionen avser, om beloppet kan fastställas, eller ett belopp motsvarande en miljon euro.
I revisorslagen införs också en bestämmelse av innebörd att Revisorsnämnden på sin webbplats får tillhandahålla beslut om sanktioner och åtgärder.

Andreas Löfholm

*En GAP-analys gör vad den heter – det vill säga redovisar vad som skiljer mellan verksamhetens befintliga dokumentation, dokumentationssystem, verktyg eller dokumentationsprocess och det önskade läget, eventuellt framtaget med en behovsanalys.

GAP-analysen visar vad du konkrekt behöver göra för att få en dokumentation matchad mot det önskade läget.

author image

Jonas Bergholm

Kontakta mig