Stor digital omställning för konsultbranschen

Samhällets digitala omställning förändrar konsultbolagens förutsättningar, arbetsmetoder och kundrelationer. Det visar Konsultguidens genomgång av branschernas utmaningar och möjligheter i det digitala affärslandskapet.

Den totala omsättningen för samtliga åtta konsultbranscher ligger på cirka 190 miljarder kronor. It-sektorn har nästan hälften av den summan, 94 miljarder, och domineras omsättningsmässigt av bolagen Atea, Volvo Information Technology, Hewlett-Packard, IBM och Ework.

Branschen har växt med tio procent sedan förra rankningen och även ökat sin genomsnittliga rörelsemarginal till fem procent – vilket ligger i linje med flera andra branscher i Konsultguidens undersökning.

Sedan följer teknikkonsultbranschen (53 miljarder) och revisionsbranschen (15 miljarder). Den tidigare domineras av bolagen ÅF, Sweco och Midroc medan den senare toppas av jättarna Pwc, EY och KPMG.

Båda branschernas topp 5-bolag har mer än hälften av den sammanlagda branschomsättningen. Genomsnittlig rörelsemarginal för revisionsområdet ligger på elva procent att jämföra med fem procent för teknikbolagen.

 

Konsultguiden 2016

Minsta områdena utgörs av executive search (850 miljoner), strategisk kommunikation (1,5 miljarder) och marknadsundersökningar (1,9 miljarder). Också här syns ett mönster med ett antal större bolag som sitter på en hög andel av branschomsättningen. Alumni och Egon Zendher ligger i topp för executive search.

Hallvarsson & Halvarsson, Kreab och Prime dominerar området strategisk kommunikation; och Kantar Sifo (fd TNS Sifo), GFK och Ipsos har högst omsättning inom marknadsundersökningsbranschen. Samtliga nämnda branscher har en genomsnittlig rörelsemarginal på dryga fyra till sex procent.

Precis som i fjolårets rankning tycks affärsjuridikområdet gå på högvarv. Byråernas arvodesintäkter har ökat med elva procent från föregående undersökning. Mannheimer & Swartling, Vinge och Lindahls är alltjämt de största byråerna inom sektorn.

I årets upplaga av Konsultguiden är temat digitaliseringen. 

Tanken är att belysa hur teknikutvecklingen och samhällets digitala omvandling påverkar konsultbolagens situation ifråga om till exempel arbetsmetoder, affärsmodeller, kundrelationer och prissättning. Varje bransch berörs av utvecklingen på olika sätt.

Inom till exempel affärsjuridik och revision blir det vanligare med automatiserade verktyg som förenklar arbetsprocesserna – men som också utmanar bolagens affärsmodeller. It-området å sin sida försöker dra nytta av den pågående digitaliseringen av till exempel välfärdssektorn.

Samtidigt kämpar både teknik- och it-sektorn med kompetensbrist i takt med att den globala konkurrensen hårdnar. Områdena marknadsundersökning och strategisk kommunikation utmanas när bolagens kunder – genom digitala verktyg och plattformar – på egen hand kan samla in data om och kommunicera med sina målgrupper, i stället för att anlita konsulter.

Digitala yrkesnätverk som Linkedin har skapat nya förutsättningar för executive search-bolagen, medan managementkonsulterna vill hjälpa kunderna i den digitala omställningen. Läs mer om detta i respektive branschtext längre fram.

Mats Olsson från Sic Insight har genomfört en enkätundersökning med sammanlagt 1300 respondenter – konsultköpare i olika positioner från bolag i olika branscher.

Ett av momenten i undersökningen var att respondenterna skulle ange och värdera på en tiogradig skala ”hur proaktiva man som köpare anser att konsulterna är gällande digitalisering, i fråga om utveckling, effektivisering och affärsmodeller”

Resultatet (se diagram) har brutits ner i positiva (om köparen angav ett värde mellan sju och tio) respektive negativa attityder (om köparen angav ett värde mellan ett och fyra).

Här kan vi se att områdena it, teknik och revision ges bäst omdömen medan sektorerna rekrytering, management och juridik hamnar längst ner.

Konsultguiden 2016

I mitten ligger branscherna strategisk kommunikation och marknadsundersökning med snarlika värderingar. Andreas Werr, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, har tolkat resultatet på ovanstående fråga och ser ett övergripande mönster där mer icketekniska branscher ges ett lägre värde medan teknik och it, förståeligt nog, hamnar högre upp.

Samtidigt menar han att värdet är förhållandevis lågt i samtliga konsultbranscher; det kan till exempel ses som överraskande att it-området ”bara” får 55 procent positiva svar på en tiogradig skala.

– Teknik- och it-konsulterna är skickliga på att hjälpa kunderna att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Men man kanske är sämre på att själva utnyttja fördelarna av den tekniska utvecklingen, exempelvis när det gäller att skapa effektivare affärsmodeller, säger Andreas Werr.

Det mest negativa värdet får affärsjuridikområdet. Rent teoretiskt kan arvodesmodellen med debitering på tid – som är kutym i branschen – vara ett slags inbyggt hinder när arbetsprocesser och metoder ska effektiviseras genom digitala verktyg.

– Affärsjuridiken är en ganska konservativ bransch och det är inte så konstigt att de inte tar till sig de här idéerna, inte minst med tanke på deras arvodesmodeller, säger Andreas Werr.

Anmärkningsvärt är att managementbranschen ges ett sämre omdöme rörande proaktivitet ifråga om digitaliseringen jämfört med exempelvis executive search. Kanske ligger en del av förklaringen i branschens bredd.

En del av managementkonsultens funktion – utifrån Kammarkollegiets definition – är att ”(…) arbeta med att uppnå förbättringar i organisationer och dess olika processer med målet att uppnå maximal affärsnytta (…)”. Definitionen antyder att konsulten i sitt arbete inte nödvändigtvis behöver komma i kontakt med eller använda sig av digitala verktyg och strategier.

– Jag tror att det beror på att managementkonsulterna har en bit kvar när det gäller att kommunicera sin kompetens på området gentemot köparna. Sedan kan resultatet också bero på att change management-konsulter har mindre anledning att fundera över digitaliseringens effekter jämfört med exempelvis strategikonsulter som måste ha mer koll på den tekniska utvecklingen, avslutar Andreas Werr.

 

author image

Tomas Nilsson

Kontakta mig